Weź udział w konkursie Sprite i wygrywaj festiwalowe nagrody!

Weź udział w ekscytującym konkursie Sprite i wygraj wejściówki na legendarny festiwal muzyki elektronicznej Sunrise! 

Co musisz zrobić?

1. Wejdź do aplikacji Coca‑Cola i wybierz, który rodzaj nagrody chcesz wygrać

2. Wymyśl hasło reklamowe, które najlepiej oddaje ducha Sprite i festiwalu Sunrise. 

3. Autorów najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy fantastycznymi nagrodami!

Do wygrania:

5 x Dwuosobowy kartnet Basic wraz z noclegiem w namiocie premium typu TIPI

10 x miejsce na polu namiotowym

Nie przegap tej okazji, by spędzić niezapomniane chwile przy najlepszej muzyce. Dołącz do zabawy i pozwól, by Sprite uczynił Twoje lato jeszcze bardziej wyjątkowym! Konkurs trwa od 28.06.2024 do 4.07.2024

Minimalny wiek uczestnika festiwalu - 18lat.

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:

„Sprite & Sunrise Festival – stay tuned!”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Sprite & Sunrise Festival – stay tuned!” (zwany dalej „Konkursem”).

 Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216 (dalej jako „Organizator”).

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.       Konkurs zaczyna się 28.06.2024 roku o godz.12, a kończy dnia 04.07.2024 roku o godz.17.

3.       W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora, Wykonawcy oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.       Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 28.06.2024 roku od g.12 do dnia 04.07.2024 roku do g.17:

a.      Zeskanować QR kod z wybranego produktu marki Sprite, ściągnąć aplikację Coca‑Cola na telefon (nowi użytkownicy aplikacji) oraz postępując zgodnie z komunikatami w aplikacji, w przypadku nowych użytkowników założyć konto;

b.      W aplikacji przejść do strefy Nagrody, Sprite – konkurs (UWAGA: dwa warianty nagród)

c.       Rozwiązać zadanie konkursowe, rozwiązując kreatywnie zadanie „Wymyśl hasło reklamowe, które najlepiej oddaje ducha Sprite i festiwalu Sunrise. Autorzy najciekawszych haseł wygrają miejsca na polu namiotowym festiwalu Sunrise”. Odpowiedź może zawierać maksymalnie 500 znaków.

2.       Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy.

3.       W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1 tego paragrafu.

 

§3

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1.       W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

a.       Pięć (5) podwójnych karnetów na festiwal Sunrise z noclegiem w namiotach 2-osobowych typu TIPI, każdy nocleg o wartości 2000,00 zł brutto wraz z dwoma karnetami wartości 453 zł brutto sztuka. Sumaryczna wartość nagrody 2906 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 323 zł.

·       Zakwaterowanie 18-22.07.2024,

b.       Dziesięć (10) miejsc na polu namiotowym festiwalu Sunrise dla dwóch osób, każde o wartości 500,00 zł brutto sztuka wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 56,00 zł.

2.       Dodatkowe nagrody pieniężne będące częścią ww. nagród zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.), Organizator potrąci te kwoty przy wydaniu nagród.

3.       Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane od dnia 28.06.2024 roku do dnia 04.07.2024 roku będą rywalizować o nagrody.

4.       Pięć (5) najlepszych rozwiązań (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt. 1a. §3 z zastrzeżeniem pkt. 12 §3 niniejszego Regulaminu.

5.       Dziesięć (10) kolejnych zgłoszeń (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) otrzyma nagrodę, o której mowa w pkt. 1b. §3 z zastrzeżeniem pkt. 12 §3 niniejszego Regulaminu.

6.       Dziesięć (10) kolejnych zgłoszeń (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) zostanie wpisanych na listę rezerwową.

7.       Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.

8.       Posiedzenia Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 5.07.2024

9.       W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a.       oryginalność wykonania zadania

b.       pomysłowość i kreatywność

c.       zgodność z tematem konkursu

10.   Do zadań Komisji należy:

a.       zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,

b.       rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c.       podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,

d.       prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

11.   Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:

a.       W dniu zakończenia posiedzenia komisji, Organizator Konkursu wyśle wiadomość e-mail na adres podany przy zakładaniu konta w aplikacji Coca‑Cola.

b.       Uczestnik w wiadomości e-mail zostanie powiadomiony o wyniku konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz podanie swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody. Uczestnik ma 2 dni na przesłanie danych do Organizatora, zwrotną wiadomością e-mail.

c.       W przypadku, gdy Laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 11b, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą wiadomości e-mail w ciągu 2 dni liczonych od dnia, w którym mija termin weryfikacji poprzedniego weryfikowanego Uczestnika.

d.       Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej.

12.   Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:

a.       nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub

b.       odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody;

13.   Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

 

§4

WYDANIE NAGRÓD

1.       Nagrody zostaną przekazane wysyłką kurierską najpóźniej do dnia 12.07.2024 roku.

 

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

2.    Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3.    Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, operatorzy pocztowi świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki), a także usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4.    Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres od 05.01.2024 do 15.02.2024 roku.

5.    Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.

6.    Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:

a.       prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b.       prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c.       prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,

d.       prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

e.       prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika.

f.        prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7.    W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej powołanego w Agencji Fortis  Inspektora Ochrony Danych (kontakt do IOD: promocje@fortis.pl). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

§6

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.       Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy ul. Jana Gawińskiego 7 oraz w formie mailowej na adres reklamacje@fortis.pl. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

2.       Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

3.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.

2.       Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.sprite.pl oraz www.fortispromocje.pl

3.       Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.

4.       Z chwilą przyznania prawa do nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (przysłany materiał wideo lub fotograficzny),  na następujących polach eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych materiałów wideo lub fotograficznych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z materiałami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.