REGULAMIN Promocji

„Jedz smacznie z Coca‑Cola!”

 

1.             Organizator i czas trwania Promocji

1.1.      Organizatorem Promocji pod nazwą „Jedz smacznie z Coca‑Cola!” zwanego dalej "Promocją" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.      Promocja odbywa się w okresie od dnia 4 marca 2024r. od godziny 12:00 do dnia 25 marca 2024r. do godziny 17:00, nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania limitu Nagród, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu.

1.3.      Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

1.4.     Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2094).

 

2.             Uczestnik Promocji.

2.1.      Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 4 marca 2024 r. ukończyła 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w GooglePlay oraz AppStore.

2.2.      W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp.j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3.     Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.

 

3.             Zasady przeprowadzenia Promocji.

3.1      Uczestnik, by wziąć udział w Promocji powinien w Okresie Promocji:

a)    dokonać zakupu minimum 10 promocyjnych napojów spośród wszystkich wymienionych w załączniku 1 niniejszego regulaminu, dalej "Produkt Promocyjny", które zawierają pod nakrętką butelki lub zawleczką, niepowtarzalny kod („Kod”), zachować paragon z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego. Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Tokenem”. 1 Kod jest równy 1 Tokenowi.

b)         zdobyć 500 punktów z gry;

c)     postępując zgodnie z generowanymi w Aplikacji komunikatami, w odpowiednim polu wprowadzić Tokeny oraz 500 punktów z gry i wymienić je na nagrodę, o której mowa w pkt 4.1. poniżej.

3.2      Każdy Uczestnik może odebrać 1 nagrodę w okresie trwania Promocji, z zastrzeżeniem treści pkt 3.1. powyżej.

3.3       Wszystkie nagrody w Promocji zostały podzielone na trzy (3) transze, które zostaną uruchomione do odebrania przez Uczestników w Aplikacji zgodnie z pkt. 3.1:

1.  transza nagród zostanie uruchomiona 4 marca 2024 roku o godzinie 12:00 Ilość nagród w transzy 1:

100 szt. kodów na pyszne.pl - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

2.  transza nagród zostanie uruchomiona 11 marca 2024 roku o godzinie 12:00 Ilość nagród w transzy 2:

100 szt. kodów na pyszne.pl - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

3.  transza nagród zostanie uruchomiona 18 marca 2024 roku o godzinie 12:00 Ilość nagród w transzy 3:

100 szt. kodów na pyszne.pl - nagroda szczegółowo opisana w pkt. 4.1

Nieodebrane nagrody z transz od 1 do 2, przechodzą na każdą kolejną transzę. Nieodebrane nagrody z transzy 3 pozostają własnością Organizatora promocji.

 

4.             Nagrody w Promocji.

4.1.      300 kodów do wykorzystania na platformie pyszne.pl, każdy o wartości 100,00 złotych.

WAŻNOŚĆ KODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH TRANSZ:

Wszystkie kody w tej Promocji, na pyszne.pl, są ważne do 31.05

ZASADY REALIZACJI KODÓW PYSZNE.PL:

Każdy kod jest ważny do 31.05.2024 r. Kod rabatowy upoważnia do zamawiania jedzenia przez stronę internetową www.pyszne.pl, tylko w restauracjach oferujących płatność online. Kodem można posługiwać się wielokrotnie do wyczerpania limitu w wysokości 100 zł lub do upływu terminu ważności. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę). Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.pyszne.pl/kod-rabatowy.

 

5.              Termin wydania nagród

Wszystkie nagrody wymienione w pkt. 4 niniejszego regulaminu, będą wydawane bezpośrednio przez Aplikację Coca‑Cola, w postaci kodu, po spełnieniu warunków z pkt. 3.1. Zasady realizacji nagrody, zostały szczegółowo opisane w pkt. 4.1 powyżej.

 

6.               Postępowanie reklamacyjne.

6.1.      Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do dnia 8 kwietnia 2024r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

6.2.      Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

6.3.      Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem reklamacja promocji – „Jedz smacznie z Coca‑Cola!” lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie wiadomości podają reklamacja promocji - „Jedz smacznie z Coca‑Cola!”

6.4.      Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.5       Postępowanie reklamacyjna nie obejmuje ewentualnych zastrzeżeń co do działania Aplikacji Coca‑Cola, takowe należy zgłaszać bezpośrednio do administratora aplikacji poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach funkcjonalności tej aplikacji.

 

7.             Postanowienia końcowe.

7.1.      Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Promocji. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

7.2.     Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3.     Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd.

 

 

Zalacznik 1

Produkt Promocyjny

Puszka

Butelka PET (pojemność w ml)

 

(pojemność w

 

 

ml)

 

Coca‑Cola Original Taste

330

500; 850; 1000; 1500; 1750; 2000

Coca‑Cola Zero

330

500; 850; 1000; 1500; 1750; 2000

Coca‑Cola Zero Cukru Zero Kofeiny

330

500; 850

Coca‑Cola Lime Zero

-------------

500; 850

Coca‑Cola Cherry

-------------

500; 850

Fanta Original

330

500; 850; 1000; 1500; 1750; 2000

Fanta Zero

-------------

500; 850; 1000; 1500;

Fanta shokata

-------------

500; 850

Sprite FS

330

500; 850; 1000; 1500; 1750; 2000

Sprite Zero

-------------

500; 850; 1000; 1500;

lub

Produkt Promocyjny

Pojemność w ml

 

 

Kropla Beskidu

500; 750; 1500

 

 

CAPPY APPLE

1000

 

 

CAPPY MULTIVITAMIN

1000

 

 

CAPPY ORANGE

1000

 

 

CAPPY APPLE

330

 

 

CAPPY MULTIVITAMIN

330

 

 

CAPPY ORANGE

330

 

 

FUZETEA GREEN CITRUS

1500

 

 

FUZETEA LEMON & LEMONGRASS

1500

 

 

FUZETEA PASSIONFRUIT ZERO

1500

 

 

FUZETEA PEACH HIBISCUS

1500

 

 

FUZETEA PEACH ROSE

1500

 

 

 

 

 

FUZETEA GREEN CITRUS

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA LEMON LEMON & LEMONGRASS

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA PASSIONFRUIT ZERO

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA PEACH HIBISCUS

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA PEACH ROSE

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt Promocyjny

 

Liczba sztuk

Pojemność w ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kropla Beskidu

 

12 sztuk (zgrzewka)

500; 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kropla Beskidu

 

6 sztuk (zgrzewka)

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPY APPLE

 

6 sztuk (zgrzewka)

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPY MULTIVITAMIN

 

6 sztuk (zgrzewka)

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPY ORANGE

 

6 sztuk (zgrzewka)

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPY APPLE

 

12 sztuk (zgrzewka)

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPY MULTIVITAMIN

 

12 sztuk (zgrzewka)

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPY ORANGE

 

12 sztuk (zgrzewka)

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA GREEN CITRUS

 

6 sztuk (zgrzewka)

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA LEMON & LEMONGRASS

 

6 sztuk (zgrzewka)

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA PASSIONFRUIT ZERO

 

6 sztuk (zgrzewka)

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA PEACH HIBISCUS

 

6 sztuk (zgrzewka)

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA PEACH ROSE

 

6 sztuk (zgrzewka)

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA GREEN CITRUS

 

12 sztuk (zgrzewka)

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA LEMON LEMON &

 

12 sztuk (zgrzewka)

500

 

 

LEMONGRASS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA PASSIONFRUIT ZERO

 

12 sztuk (zgrzewka)

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA PEACH HIBISCUS

 

12 sztuk (zgrzewka)

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUZETEA PEACH ROSE

 

6 sztuk (zgrzewka)

500