REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Loteria Footballowa

 

1.             Organizator i czas trwania Loterii.

1.1.      Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Loteria Footballowa”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.      Loteria rozpoczyna się w dniu 16 października 2023 r. i trwa do dnia 30 stycznia 2024 r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszeń w Loterii można dokonywać w okresie od dnia 16 października 2023r. od godziny 12:00, do dnia 18 listopada 2023r. do godziny 17:00.

1.3.      Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria odbywa się na terenie sklepów działających pod marką Kaufland, których lista dostępna jest na stronie www.kaufland.pl, dalejSklepy”.

1.4.      Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5.      Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 227).

 

2.             Warunki uczestnictwa w Loterii.

2.1.      Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 16 października 2023r. ukończyła 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aktualnej aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore. Jednakże niepełnoletni Uczestnicy mogą wygrać wyłącznie nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.2. poniżej.

2.2.      W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp. j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin.

2.3.      Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3.             Zasady przeprowadzenia Loterii.

3.1.      W okresie od dnia 16 października 2023 r. do dnia 18 listopada 2023 r. do godziny 17:00 każda osoba, która dokona w Sklepie jednorazowo zakupu co najmniej 1 napoju pod nazwą Coca‑Cola w butelce lub puszce o dowolnej pojemności, lecz nie większej niż 2,0L, zwany dalej „Produktem Promocyjnym”, może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon z kasy fiskalnej lub fakturę imienną (tj. fakturę wystawioną na rzecz konsumenta) dokumentującą nabycie Produktu Promocyjnego (dalej „Dowód Zakupu”).

3.2.      Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 16 października 2023r. od godziny 12:00, do dnia 18 listopada 2023r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji, dodać czytelne zdjęcie Dowodu Zakupu. Aplikacja weryfikuje Dowód Zakupu rozpoznając dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego. W przypadku gdy Aplikacja nie rozpozna Dowodu Zakupu, lub nie rozpozna Produktu Promocyjnego, Uczestnik zgłasza ręcznie w Aplikacji Dowód Zakupu, a spełnienie wymagań określonych w pkt 3.1. powyżej, weryfikuje Organizator. Z tytułu prawidłowego dodania Dowodu Zakupu w Aplikacji Uczestnik otrzymuje token („Token”).

3.3.      Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien w wybranym przez siebie momencie w okresie od dnia 16 października 2023r. od godziny 12:00 do dnia 18 listopada 2023r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „strefa nagród” wymienić co najmniej 1 Token na los w Loterii („Los”), a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Dokonując Zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w Aplikacji nagrody, w której losowaniu bierze udział, spośród wymienionych w pkt od 4.1.1. do 4.1.10. poniżej. Jeden Los jest równy 1 Tokenowi. Osoba fizyczna, która w dniu 16 października 2023r. nie ukończyła 18 roku życia uprawniona jest do dokonania Zgłoszenia wyłącznie do udziału w losowaniu nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.2. poniżej. Osoby pełnoletnie uprawnione są do dokonania Zgłoszenia udziału w losowaniu nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.10. poniżej.

3.4.      O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia, w przypadku wyboru nagrody o której mowa w pkt 4.1.1. lub 4.1.2. poniżej, na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.2. Regulaminu.

3.5.      Zgodnie z pkt 3.6. Regulaminu Organizator na serwerze połączonym z Aplikacją zapisał informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.2. Regulaminu.

3.6.      Organizator zapisał informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.2. Regulaminu i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym Uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w swojej siedzibie, w dniu 16 października 2023r. przed godziną 12:00, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagrody. W losowaniu wylosowany jest dzień trwania loterii oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

3.7.      Ponadto, w dniach: 23 października 2023r. i 20 listopada 2023r. Organizator w swojej siedzibie, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór zwycięzców, przeprowadza losowanie zwycięzców nagród, o których mowa w pkt od 4.1.3. do 4.1.10. poniżej („Losowanie”). W Losowaniu, które odbywa się w dniu 23 października 2023r. losowana jest nagroda, o której mowa w pkt 4.1.3. poniżej, spośród Zgłoszeń przesłanych do Organizatora w okresie od dnia 16 października 2023r. od godziny 12:00, do dnia 22 października 2023r. W Losowaniu, które odbywa się w dniu 20 listopada 2023r. losowane są nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.4. do 4.1.10. poniżej, spośród Zgłoszeń przesłanych do Organizatora od dnia 16 października 2023.r od godziny 12:00 do dnia 18 listopada 2023r. Do wylosowanego w Losowaniu w dniu 23 października 2023r. Zgłoszenia, Organizator wylosuje dodatkowo 1 Zgłoszenie rezerwowe, a do wylosowanych w Losowaniu w dniu 20 listopada 2023r. Zgłoszeń Organizator wylosuje dodatkowo 2 Zgłoszenia rezerwowe. Zgłoszenia rezerwowe są losowane, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywające Zgłoszenie nie spełnił warunków określonych Regulaminem.

3.8.      Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii. Jeden Uczestnik może wygrać nie więcej niż 1 nagrodę w Loterii, spośród wymienionych w pkt od 4.1.3. do 4.1.10. poniżej. Jeden Uczestnik może wygrać wiele nagród, spośród wymienionych w pkt 4.1.1. i 4.1.2. poniżej. Nagroda spośród wymienionych w pkt od 4.1.3. do 4.1.10. poniżej, nie zostanie wydana jeżeli na podany w myśl pkt 5.1. przez zwycięzcę adres do doręczeń, Organizator wysłał uprzednio nagrodę w Loterii.

3.9.      Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Losy takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

3.10.    Organizator w terminie do dnia 10 grudnia 2023r. i nie później niż do dnia wydania nagrody, zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania przez Uczestnika oryginalnego Dowodu Zakupu. Uczestnik Loterii na żądanie Organizatora (skierowane za pośrednictwem Aplikacji, lub na adres e-mail podany w myśl pkt 5.2. poniżej), zobowiązany jest doręczyć oryginał Dowodu Zakupu do Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, lub pocztowej, albo osobiście na adres Organizatora. Dowód Zakupu powinien zostać doręczony do Organizatora w terminie 6 dni od dnia wysłania żądania przez Organizatora, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej. Organizator po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, zwraca Dowód Zakupu na adres wskazany przez Uczestnika.

3.11.   Organizator w dniu 27 listopada 2023r. w swojej siedzibie przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór zwycięzców, może przeprowadzić losowanie dodatkowe nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.2. poniżej („Losowanie Dodatkowe”), w przypadku gdy nagrody nie zostały wylosowane, lub zwycięzcy nagród wyłonieni w myśl pkt 3.2. powyżej nie spełnili w terminie warunków do odbioru nagrody, lub odmówili odbioru nagrody. Losowanie Dodatkowe przeprowadzane jest spośród wszystkich niewylosowanych Zgłoszeń w Loterii. Do wylosowanego w Losowaniu Dodatkowym Zgłoszenia, Organizator wylosuje dodatkowo 1 Zgłoszenie rezerwowe, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywające Zgłoszenie nie spełnił warunków określonych Regulaminem.

 

4.             Nagrody Loterii.

4.1. Nagrodami w Loterii są:

4.1.1. 100 piłek o wartości 200,00 zł każda, z czego: 30 piłek z logo Juventus Turyn i 70 piłek z logo Bayern Monachium;

4.1.2. 70 koszulek w rozmiarze „L”, o wartości 339,60 zł każda, z czego: 10 koszulek z logo PSG, 10 koszulek z logo Bayern Monachium, 20 koszulek z logo Liverpool, 20 koszulek z logo Juventus, 10 koszulek z logo Tottenham;

4.1.3. 1 zestaw, na który składają się: podwójny bilet na mecz Bayern Monachium, który odbędzie się w dniu 11 listopada 2023r. o wartości 2.200,00 zł oraz karta przedpłacona zasilona kwotą 3.000,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 578,00 zł, o łącznej wartości 5.778,00 zł;

4.1.4. 1 zestaw, na który składają się: podwójny bilet na mecz Tottenham Hotspur, który odbędzie się w dniu 10 lutego 2024r., o wartości 2.200,00 zł oraz karta przedpłacona zasilona kwotą 3.000,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 578,00 zł, o łącznej wartości 5.778,00 zł;

4.1.5. 1 zestaw, na który składają się: podwójny bilet na mecz Juventus Turyn, który odbędzie się w dniu 14 stycznia 2024r., o wartości o wartości 1.540,00 zł oraz karta przedpłacona zasilona kwotą 3.000,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 504,00 zł, o łącznej wartości 5.044,00 zł;

4.1.6. 1 zestaw, na który składają się: podwójny bilet na mecz Juventus Turyn, który odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2024r., o wartości o wartości 1.540,00 zł oraz karta przedpłacona zasilona kwotą 3.000,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 504,00 zł, o łącznej wartości 5.044,00 zł;

4.1.7. 3 zestawy, na który składają się: podwójny bilet na mecz Paris Saint-Germain, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2024r., o wartości 660,00 zł oraz karta przedpłacona zasilona kwotą 3.000,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 407,00 zł, o łącznej wartości 4.067,00 zł każdy;

4.1.8. 1 zestaw, na który składają się: podwójny bilet na mecz Tottenham Hotspur, który odbędzie się w dniu 30 grudnia 2023r., o wartości 660,00 zł oraz karta przedpłacona zasilona kwotą 3.000,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 407,00 zł, o łącznej wartości 4.067,00 zł;

4.1.9. 2 zestawy, na który składają się: podwójny bilet na mecz Bayern Monachium, który odbędzie się w dniu 24 lutego 2024r., o wartości 660,00 zł oraz karta przedpłacona zasilona kwotą 3.000,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 407,00 zł, o łącznej wartości 4.067,00 zł każdy;

4.1.10. 1 podwójny voucher na usługę turystyczną pt. „Dzień z piłkarzami Bayernu Monachium”, w tym przelot z piłkarzami w tym samym samolocie na mecz, oglądanie meczu w VIP Room i kolacja w ich towarzystwie na warunkach określonych na voucherze, którego treść dostępna jest w Aplikacji i który może zostać wykorzystany w terminie wskazanym przez Organizatora i nie później niż do dnia 30 czerwca 2024r. o wartości 22.050,00 zł oraz karta przedpłacona zasilona kwotą 3.000,00 zł, o łącznej wartości 25.050,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2.783,00 zł, o łącznej wartości 27.833,00 zł.

4.2.      Pula nagród w Loterii wynosi 117.651,00 zł brutto.

 

5.             Odbiór nagrody.

5.1.      Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.2. powyżej są informowani o wygranej bezpośrednio w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia do Organizatora i otrzymują link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Zwycięzcy nagród w Losowaniu, o których mowa w pkt 4.1.3. do 4.1.10. powyżej oraz zwycięzcy nagród w Losowaniu Dodatkowym są informowani o wygranej w terminie 3 dni roboczych od dnia Losowania lub Losowania Dodatkowego poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Aplikacji, w którego treści Organizator przesyła link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem także telefonicznie.

5.2.      Zwycięzcy nagród, w celu odbioru nagrody powinni wypełnić wszystkie pola formularza zwycięzcy, o którym mowa w pkt 5.1. powyżej, wpisując w odpowiednich rubrykach: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zgodny z adresem a-mail podanym w Aplikacji, adres do doręczeń na terytorium RP, a w przypadku nagród o których mowa w pkt od 4.1.3. do 4.1.10. powyżej dodatkowo nazwę i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo. Zwycięzcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkboxa, że spełniają warunki udziału w Loterii w tym, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia ich z udziału w Loterii w myśl pkt 2 powyżej. Niepełnoletni zwycięzcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkboxa, że posiadają zgodę przedstawicieli ustawowych na wzięcie udziału w Loterii i zostanie jej zwycięzcą. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni obowiązku w terminie, traci prawo do nagrody, a niewydana nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.3.      Zwycięzca powinien podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 72 godzin od chwili otrzymania e-mail z informacją o wygranej. W przypadku, gdy zwycięzca Losowania nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a pierwsza osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając e-mail), w terminie 3 dni roboczych, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez zwycięzcę. Pierwsza osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do 1 zwycięzcy rezerwowego email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy pierwsza osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a druga osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając email), w terminie 2 dni roboczych, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez pierwszą osobę z listy rezerwowej. Druga osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do zwycięzcy email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy druga osoba z listy rezerwowej lub pierwsza osoba z listy rezerwowej Losowania z dnia 23 października 2023r. nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.4.      W przypadku, gdy zwycięzca Losowania Dodatkowego nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając e-mail), w terminie 3 dni roboczych, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez zwycięzcę. Osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do zwycięzcy rezerwowego email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.5.      Nagrody w Loterii są wysyłane przesyłką kurierską na adres zwycięzcy podany w myśl pkt 5.2. powyżej.

5.6.      Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Zwycięzcy nagród nie mogą żądać ekwiwalentu pieniężnego.

5.7.      Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, że od wartości nagród, o których mowa w pkt 4.1.3. do 4.1.10. powyżej, Organizator potrąca podatek w wysokości 10% wartości nagrody, stanowiący równowartość nagrody pieniężnej i przeznacza ją na zapłatę podatku.

5.8.      Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 30 grudnia 2023 roku. Nagroda, o której mowa w pkt 4.1.8. powyżej jest wysyłana do dnia 15 grudnia 2023r. Nagroda, o której mowa w pkt 4.1.3. powyżej jest wysyłana do dnia 6 listopada 2023r. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora. Nagroda nie zostanie wydana zwycięzcy, jeśli zwycięzca nie wykona żądania Organizatora, o którym mowa w pkt 3.10. powyżej.

 

6.             Komisja.

6.1.      Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.

6.2.      W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.

6.3.      Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4.      Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

7.             Postępowanie reklamacyjne.

7.1.      Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 14 stycznia 2024 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 20 stycznia 2024 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2.      Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów postępowania reklamacyjnego. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3.      Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem reklamacja loterii – " Loteria Footballowa" lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie email wpisując reklamacja loterii – " Loteria Footballowa

7.4.      Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.      Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 30 stycznia 2024 r.

7.6.      Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.      Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

8.             Postanowienia końcowe.

8.1.      Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronach internetowych Loterii pod adresem: www.fortispromocje.pl, w Aplikacji, oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2.      Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonując Zgłoszenia do Loterii oświadczają, że posiadają zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Loterii.

8.3.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4.      Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.

8.5.      Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.6.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r., poz. 1781).