REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Smaczniej z Coca‑Cola

 

1.             Organizator i czas trwania Loterii.

1.1.      Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Smaczniej z Coca‑Cola”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.      Loteria rozpoczyna się w dniu 20 maja 2024r. i trwa do dnia 15 listopada 2024 r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszeń w Loterii można dokonywać w okresie od dnia 20 maja 2024r. od godziny 12:00, do dnia 19 sierpnia 2024r. do godziny 17:00.

1.3.      Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.      Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5.      Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 227).

 

2.             Warunki uczestnictwa w Loterii.

2.1.      Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 20 maja 2024r. ukończyła 13 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aktualnej aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w googleplay oraz appstore z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy zwycięzcą nagrody, o której mowa w pkt 4.1.2., 4.1.3. i w pkt od 4.1.5. do 4.1.7. Regulaminu jest osoba niepełnoletnia, lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, zwycięzca zobowiązany jest do wskazania danych osobowych przedstawiciela ustawowego oraz w przypadku nagrody, o której mowa w pkt 4.1.2., 4.1.3. i w pkt od 4.1.5. do 4.1.7. poniżej do zapewnienia udziału przedstawiciela ustawowego w czasie realizacji nagrody – vouchera. Zwycięzcą nagród, o których mowa w pkt 4.1.4. poniżej może być wyłączne osoba, która ukończyła 18 lat. Zwycięzcą nagród, o których mowa w pkt 4.1.2. poniżej może być wyłączne osoba, która ukończyła 15 lat. O warunku wieku Uczestnicy są informowani w Aplikacji przed wyborem nagrody w myśl pkt 3.3. poniżej.

2.2.      W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp. j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii w tym członkowie ich rodzin.

2.3.    Przez  członków  rodziny,  o  których  mowa  w  pkt  2.2.  rozumie  się:  wstępnych,  zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3.             Zasady przeprowadzenia Loterii.

3.1.      W okresie od dnia 20 maja 2024 r. do dnia 19 sierpnia 2024r. do godziny 17:00 każda osoba, która dokona jednorazowo zakupu napoju w butelce szklanej o pojemności 250 ml Coca‑Cola, lub Coca‑Cola Zero, zwanych dalej „Produktem Promocyjnym", zawierającej pod etykietą niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”) może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon z kasy fiskalnej lub fakturę imienną (tj. fakturę wystawioną na rzecz konsumenta) dokumentującą nabycie Produktu Promocyjnego (dalej „Dowód Zakupu”). Napoje w butelce szklanej o pojemności 250 ml, zawierające pod etykietą Kod dostępne są wyłącznie w lokalach gastronomicznych i restauracjach na terytorium RP.

3.2.      Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 20 maja 2024r. od godziny 12:00 do dnia 19 sierpnia 2024r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji wprowadzić Kod. Z tytułu prawidłowego dodania Kodu w Aplikacji Uczestnik otrzymuje token („Token”).

3.3.      Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien w wybranym przez siebie momencie w okresie od dnia 20 maja 2024r. od godziny 12:00 do dnia 19 sierpnia 2024r. do godziny 17:00 w Aplikacji, postępując zgodnie z komunikatami, w odpowiednim polu Aplikacji w zakładce „nagrody” wymienić 1 Token na los w Loterii („Los”), a następnie zgłosić Los w Loterii, poprzez kliknięcie w Aplikacji odpowiedniego przycisku („Zgłoszenie”). Jeden Los jest równy 1 Tokenowi. Jednocześnie Uczestnik dokonując Zgłoszenia wybiera nagrodę, o którą gra spośród nagród wymienionych w pkt od 4.1.1. do 4.1.7. poniżej.

3.4.      O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia, w przypadku wyboru nagrody, o której mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.6. poniżej, na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wylosował nagrodę, o której mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.6. Regulaminu.

3.5.      Zgodnie z pkt 3.6. Regulaminu Organizator na serwerze połączonym z Aplikacją zapisał informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.6. Regulaminu.

3.6.      Organizator zapisał informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. do 4.1.6. Regulaminu i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym Uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników, którzy dokonają Zgłoszenia zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w swojej siedzibie, w dniu 20 maja 2024r. przed godziną 12:00, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagrody. W losowaniu wylosowany jest dzień trwania loterii oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody, z zastrzeżeniem, że:

•        nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. poniżej można wygrać w okresie od dnia 20/05/2024r. od godziny 12:00, do dnia 19/08/2024r. do godziny 17:00;

•        nagrody, o których mowa w pkt 4.1.2. poniżej można wygrać w okresie od dnia 17/06/2024r. od godziny 12:00 do dnia 19/07/2024r. do godziny 17:00;

•        nagrody, o których mowa w pkt 4.1.3. poniżej można wygrać w okresie od dnia 20/05/2024r. od godziny 12:00, do dnia 28/06/2024r. do godziny 17:00;

•        nagrody, o których mowa w pkt 4.1.4. poniżej można wygrać w okresie od dnia 3/06/2024r. od godziny 12:00 do dnia 5/07/2024r. do godziny 17:00;

•        nagrody, o których mowa w pkt 4.1.5. poniżej można wygrać w okresie od dnia 20/05/2024r. od godziny 12:00, do dnia 3/07/2024r. do godziny 17:00;

•        nagrody, o których mowa w pkt 4.1.6. poniżej można wygrać w okresie od dnia 20/05/2024r. od godziny 12:00, do dnia 19/08/2024r. do godziny 17:00;

3.7.      Ponadto, w dniach: 24/06/2024r., 22/07/2024r. i 20/08/2024r. Organizator w swojej siedzibie, przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór zwycięzców, przeprowadza losowanie zwycięzców nagród, o których mowa w pkt 4.1.7. poniżej („Losowanie”). W Losowaniu, które odbywa się w dniu:

•       24 czerwca 2024r. losowana jest 1 nagroda spośród Zgłoszeń przesłanych do Organizatora od dnia 20 maja 2024r. od godziny 12:00 do dnia 23 czerwca 2024r.;

•       22 lipca 2024r. losowana jest 1 nagroda spośród Zgłoszeń przesłanych do Organizatora od dnia

24 czerwca 2024r., do dnia 21 lipca 2024r.;

•       20 sierpnia 2024r. losowana jest 1 nagroda spośród Zgłoszeń przesłanych do Organizatora od dnia 22 lipca 2024r., do dnia 19 sierpnia 2024r. do godziny 17:00.

Do wylosowanego w Losowaniach Zgłoszenia, Organizator wylosuje dodatkowo 2 Zgłoszenia rezerwowe, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego należy wygrywające Zgłoszenie nie spełnił warunków określonych Regulaminem.

3.8.      Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii łącznie nie więcej niż po 1 nagrodzie z pkt od 4.1.1. do 4.1.7. poniżej, łącznie nie więcej niż 7 w Loterii. Nagroda nie zostanie wydana jeżeli na podany w myśl pkt 5.1. przez zwycięzcę adres do doręczeń lub adres e-mail, Organizator wysłał uprzednio nagrody z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej. Organizator ustala liczbę wydanych Uczestnikowi nagród także po podanym przez Uczestnika adresie e-mail, numerze telefonu, lub loginie w Aplikacji.

3.9.      Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi, któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Losy takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

3.10.   Organizator w terminie do dnia 10 września 2024r. zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania przez Uczestnika oryginalnego Dowodu Zakupu. Uczestnik Loterii na żądanie Organizatora (skierowane za pośrednictwem Aplikacji, lub na adres e-mail podany w myśl pkt 5.2. poniżej), zobowiązany jest doręczyć oryginał Dowodu Zakupu do Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, lub pocztowej, albo osobiście na adres Organizatora. Dowód Zakupu powinien zostać doręczony do Organizatora w terminie 6 dni od dnia wysłania żądania przez Organizatora, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej. Organizator po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, zwraca Dowód Zakupu na adres wskazany przez Uczestnika.

 

4.             Nagrody Loterii.

4.1. Nagrodami w Loterii są:

4.1.1. 125 zestawów po 2 wejściówki w każdym zestawie do kina Multikino, o wartości 79,80 zł każdy;

4.1.2. 10 voucherów na usługę turystyczną na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „SunFestival” (26-28 lipca 2024r.), o wartości 1.300,00 zł każdy;

4.1.3. 12 voucherów na usługę turystyczną na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „Clout Festival” (13-14 lipca 2024r.), o wartości 1.300,00 zł każdy;

4.1.4. 10 voucherów na usługę turystyczną na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na festiwal „Sunrise” (19-21 lipca 2024r.), o wartości 2.100,00 zł każdy;

4.1.5. 135 voucherów na usługę turystyczną na warunkach określonych na voucherze, w skład której wchodzi: 2 bilety wstępu na Fine Dining Week do wykorzystania w terminie od 3 lipca 2024r. do 11 sierpnia 2024r.), o wartości 200,00 zł każdy;

4.1.6. 368 dwuosobowych voucherów na restaurant week do wykorzystania w okresie od 9 października 2024r. do 17 listopada 2024r., na warunkach określonych na voucherze, o wartości 146,00 zł każdy;

4.1.7. 3 vouchery, z których każdy zawiera kolację dla 4 osób w restauracji, która odbędzie się w dniu 28 września 2024r., w tym: spotkanie z celebrytą, 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu w Warszawie (pokój dwuosobowy), dojazd z hotelu do restauracji na kolację oraz powrót do hotelu, oraz karta przedpłacona zasilona kwotą 1.000,00 zł, o wartości 28.000,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3.111,00 zł, o łącznej wartości 31.111,00 zł;

4.2.      Pula nagród w Loterii wynosi 233.636,00 zł brutto.

4.3.      Szczegółowa treść vouchera, o których mowa w pkt od 4.1.2. do 4.1.7 powyżej znajduje się w Aplikacji.

 

5.             Odbiór nagrody.

5.1.    Zwycięzcy  nagród,  o  których  mowa  w  pkt  od  4.1.1.  do  4.1.6.  powyżej  są  informowani  o wylosowanej nagrodzie bezpośrednio w Aplikacji po dokonaniu Zgłoszenia. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt od 4.1.1. i 4.1.4. powyżej otrzymują link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Link/odnośnik pozostaje aktywny przez okres 72 godzin. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 4.1.5. i 4.1.6. powyżej otrzymują nagrodę bezpośrednio w Aplikacji. Zwycięzcy nagród w Losowaniu, o których mowa w pkt 4.1.7. powyżej są informowani o wygranej w terminie 3 dni roboczych od dnia Losowania poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Aplikacji, w którego treści Organizator przesyła link/odnośnik, który przekierowuje do formularza online, za pośrednictwem którego zwycięzca podaje swoje dane, o których mowa w pkt 5.2. poniżej. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem także telefonicznie.

5.2.      Zwycięzcy nagród, w celu odbioru nagrody powinni wypełnić wszystkie pola formularza zwycięzcy, o którym mowa w pkt 5.1. powyżej, wpisując w odpowiednich rubrykach: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zgodny z adresem a-mail podanym w Aplikacji, adres do doręczeń na terytorium RP. Dodatkowo w przypadku nagród o których mowa w pkt od 4.1.7. powyżej zwycięzca zobowiązany jest podać nazwę i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo. W przypadku nagród, o których mowa w pkt od 4.1.2. do 4.1.3. i w pkt 4.1.7. powyżej, gdy zwycięzcą jest osoba która nie ukończyła 18 lat, zwycięzca zobowiązany jest załączyć podpisane oświadczenie przedstawiciela ustawowego, w którym przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na odbiór nagrody, oraz zobowiązuje się do wzięcia udziału w realizacji vouchera. Zwycięzcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkboxa, że spełniają warunki udziału w Loterii w tym, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia ich z udziału w Loterii w myśl pkt 2 powyżej.

5.3.      Zwycięzca Losowania powinien podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 72 godzin od chwili otrzymania e-mail z informacją o wygranej. W przypadku, gdy zwycięzca Losowania nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a pierwsza osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając e-mail), w terminie 3 dni roboczych, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez zwycięzcę. Pierwsza osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do 1 zwycięzcy rezerwowego email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy pierwsza osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a druga osoba z listy rezerwowej jest uprawniona do odbioru nagrody. Organizator kontaktuje się z nią, w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej (wysyłając email), w terminie 2 dni roboczych, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez pierwszą osobę z listy rezerwowej. Druga osoba z listy rezerwowej powinna podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 2 dni od dnia wysłania do zwycięzcy email z informacją o wygranej. W przypadku, gdy druga osoba z listy rezerwowej nie wykona obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.4.      Nagroda, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu wydawana jest w postaci kodu do wykorzystania w sieci kin Multikino, który jest wysyłany na adres e-mail zwycięzcy wskazany zgodnie z pkt 5.2. powyżej Nagrody, o których mowa w pkt 4.1.5. i 4.1.6 powyżej są wydawane w Aplikacji. Nagrody, o których mowa w pkt od 4.1.2. do 4.1.4. oraz w pkt 4.1.7. są wysyłane na adres e-mail podany w myśl pkt 5.2 powyżej.

5.5.      Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Zwycięzcy nagród nie mogą żądać ekwiwalentu pieniężnego.

5.6.      Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych co oznacza, że od wartości nagród, o których mowa w pkt 4.1.7. powyżej, Organizator potrąca podatek w wysokości 10% wartości nagrody, stanowiący równowartość nagrody pieniężnej i przeznacza ją na zapłatę podatku.

5.7.      Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 15 października 2024 roku. Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora. Nagroda nie zostanie wydana zwycięzcy, jeśli zwycięzca nie wykona żądania Organizatora, o którym mowa w pkt 3.10. powyżej.

 

6.             Komisja.

6.1.      Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.

6.2.      W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.

6.3.      Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4.      Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

7.             Postępowanie reklamacyjne.

7.1.      Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 29 października 2024 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 5 listopada 2024 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2.      Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów postępowania reklamacyjnego. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3.      Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna ul. Gawińskiego 7 01 – 645 Warszawa z dopiskiem reklamacja loterii – "Smaczniej z Coca‑Cola" lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie email wpisując reklamacja loterii – "Smaczniej z Coca‑Cola

7.4.      Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.      Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2024 r.

7.6.      Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.      Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

8.             Postanowienia końcowe.

8.1.      Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu w Aplikacji oraz na stronach internetowych Loterii pod adresem: www.fortispromocje.pl, oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Treść i warunki vouchera znajdują się w Aplikacji. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2.      Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, dokonując Zgłoszenia do Loterii oświadczają, że posiadają zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Loterii.

8.3.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4.      Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.

8.5.      Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.6.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2019r., poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest Organizator.