REGULAMIN PROMOCJI

„Coca‑Cola – Take Your Time!”

 

1.             Organizator i czas trwania Promocji

1.1.      Organizatorem Promocji pod nazwą „Coca‑Cola – Take Your Time!” zwanego dalej "Promocją" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.      Promocja odbywa się w okresie od 22 lipca 2024 r. od godziny 12:00 do 30 sierpnia 2024 r. do godziny 17:00, nie dłużej jednak niż do dnia wyczerpania limitu Nagród, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu.

1.3.      Promocja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

1.4.      Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094).

 

2.             Uczestnik Promocji.

2.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 22 lipca 2024 r. ukończyła 18 lat ("Uczestnik") i która jest zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji Coca‑Cola pod nazwą „Coca‑Cola” („Aplikacja”), dostępnej do pobrania w GooglePlay oraz AppStore.

2.2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp.j. z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.

 

3.             Zasady przeprowadzenia Promocji.

3.1        Uczestnik, by wziąć udział w Promocji powinien w Okresie Promocji:

a)    dokonać zakupu minimum 2 promocyjnych napojów w butelce szklanej o pojemności 250 ml Coca‑Cola lub Coca‑Cola Zero, dalej "Produkt Promocyjny", które zawierają pod etykietą butelki, niepowtarzalny kod („Kod”), zachować paragon z kasy fiskalnej dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego.

Wprowadzony w Aplikacji Kod zwany jest dalej „Tokenem”.  1 Kod jest równy 1 Tokenowi;

b)    Zdobyć 300 punktów z gry;

c)     postępując zgodnie z generowanymi w Aplikacji komunikatami, w odpowiednim polu wprowadzić Tokeny oraz 300 punktów z gry i wymienić je na nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.

3.2        Każdy Uczestnik może odebrać 5 nagród w okresie trwania Promocji, z zastrzeżeniem treści pkt 3.1. powyżej.

 

4.             Nagrody w Promocji.

4.1.      1441 voucherów do wykorzystania na przejazd firmą UBER, każdy o wartości 30,00 złotych.

Szczegółowy regulamin oraz zasady funkcjonowania aplikacji:

https://www.uber.com/legal/pl/document/?country=poland&lang=pl&name=general-terms-of-use

Aby użyć vouchera należy w Aplikacji UBER przejść do strefy Konto, następnie Portfel oraz na samym dole kliknąć „Dodaj kod vouchera”.

Voucher może być użyty wielokrotnie, do wartości vouchera oraz do terminu ważności vouchera.. Jeśli koszt przejazdu przekracza wartość vouchera, brakująca kwota zostanie pobrana z osobistej karty użytkownika podłączonej do aplikacji UBER.

Vouchery są ważne do 30.09.2024 do g.21:59 roku.

Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora promocji.

 

5.             Termin wydania nagród

Wszystkie nagrody wymienione w pkt. 4 niniejszego regulaminu, będą wydawane bezpośrednio przez Aplikację Coca‑Cola, w postaci kodu, po spełnieniu warunków z pkt. 3.1.

 

6.              Postępowanie reklamacyjne.

6.1.      Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do 13 września 2024 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

6.2.      Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

6.3.       Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna

ul. Gawińskiego 7

01 – 645 Warszawa

z  dopiskiem reklamacja promocji – „Coca‑Cola – Take Your Time!” lub na adres email: reklamacje@fortis.pl w temacie wiadomości podają reklamacja promocji - „Coca‑Cola – Take Your Time!”

6.4.      Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.5        Postępowanie reklamacyjna nie obejmuje ewentualnych zastrzeżeń co do działania Aplikacji Coca‑Cola, takowe należy zgłaszać bezpośrednio do administratora aplikacji poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach funkcjonalności tej aplikacji.

 

7.             Postanowienia końcowe.

7.1.      Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Promocji. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

7.2.      Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.3.      Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd.